Đăng nhập/ Đăng ký
GPT
Tất cả
Bài viết
Tin tức
2023-03-31 06:26 từ BitouchNews
Tại sao khi bàn luận lại về "thuyết mối đe dọa AI" là không có cơ sở?
Trong khi AI đang phát triển, thì con người cũng đang phát triển - con người đã có khả năng và tính khả thi để tiến hóa theo hướng quản lý AI.